علی عیسایی

درباره علی عیسایی

من در ۵ سال گذشته توانست هام به افزایش د ر آمد آدمها و سازما نها کمک کنم
مهم ترین ویژگی خدمات و محصولات ما بروز بودن و کاربردی بودن اطلاعات دربازار امروز
است . مهم ترین مشتریان ما صاحبین بیزینس و مدیران کسب و کار هستن ولی با فروشندگان
و کارکنا ن هم کار م یکنیم.

موسسه آموزشی کسب وکار علی عیسایی

مجری برگزار کننده دورهای آموزشی و کسب و کار، فروش و مذاکره و خدمات بیزینس
کوچینگ و بیزینس کوچینگ سازمانی برای رشد درآمد افراد و سازما نها م یباشد

موسسه آموزشی کسب وکار علی عیسایی